tel. 035 2057920  Email: s.vanderroest@vanderroestadvocatuur.nl  Bezoekadres: Lage Naarderweg  47 Hilversum 1217GN
HOME
ADVOCAAT
RECHTSGEBIED
TARIEVEN
CONTACT
Algemene voorwaarden Van der Roest Advocatuur

1. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Van der Roest Advocatuur, tevens h.o.d.n. Advocatenkantoor Óxido, waaronder gewijzigde of aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of verband houden. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden, die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn of zijn geweest bij de dienstverlening van Van der Roest Advocatuur. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.
2. Van der Roest Advocatuur kan namens en voor rekening van de opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van der Roest Advocatuur is alleen aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld indien en voor zover de als gevolg daarvan geleden schade op deze derde verhaalbaar is. Van der Roest Advocatuur gaat ervan uit, en bedingt bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
3. De uitvoering van aan Van der Roest Advocatuur verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
4.
De kosten van de uitvoering van de opdracht door Van der Roest Advocatuur omvatten het eigenlijke honorarium, zogenaamde verschotten, alsmede kantoorkosten.
5. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Van der Roest Advocatuur ten behoeve van opdrachtgever zijn betaald (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten en kosten voor deskundigen). Onder kantoorkosten wordt verstaan algemene kantoorkosten, zoals porti-, telefoon-, fax- en kopieerkosten. Ten aanzien van kantoorkosten brengt Van der Roest Advocatuur een opslag in rekening welke in beginsel 6% van het uurtarief bedraagt. Kosten welke door Van der Roest Advocatuur niet tot de algemene kantoorkosten worden gerekend zullen naast het honorarium en kantoorkosten in rekening worden gebracht.
6.Het door Van der Roest Advocatuur in rekening te brengen honorarium wordt berekend op basis van de aan een opdracht bestede tijd in eenheden van 6 minuten en de door Van der Roest Advocatuur vastgestelde uurtarieven. Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders is medegedeeld. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd het uurtarief aan te passen tijdens de duur van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.Van der Roest Advocatuur zal in beginsel maandelijks het honorarium over de vorige maand in rekening brengen, maar is te allen tijde gerechtigd een afwijkende termijn te hanteren. Desgewenst kan Van der Roest Advocatuur een nader te bepalen voorschot verlangen, in welk geval Van der Roest Advocatuur niet verplicht is werkzaamheden te verrichten alvorens het voorschot is ontvangen.
8.Indien een opdracht door opdrachtgever wordt ingetrokken is betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.
9.Ter beoordeling of opdrachtgever al dan niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org <http://www.rvr.org/>. Van der Roest Advocatuur is niet verplicht werkzaamheden te verrichten op basis van de door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien Van der Roest Advocatuur besluit om opdrachtgever op deze basis bij te staan, is Van der Roest Advocatuur bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht. Indien aan opdrachtgever naar aanleiding van een aanvraag geen gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) wordt verleend, dan wel de toevoeging wordt ingetrokken, worden de werkzaamheden tegen de op dat moment geldende uurtarieven in rekening gebracht.
10.Betaling van de declaraties van Van der Roest Advocatuur, waaronder mede wordt verstaan de eigen bijdrage, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een kortere termijn is afgesproken of uitdrukkelijk schriftelijk een langere termijn.
11. Indien een declaratie van Van der Roest Advocatuur niet wordt voldaan binnen de hiervoor aangegeven betaaltermijn kan Van der Roest Advocatuur, nadat opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever opschorten. Van der Roest Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.
12. Van der Roest Advocatuur behoudt zich het recht voor haar debiteurenbeheer uit te besteden aan een derde, althans een derde incassomaatregelen te laten treffen.
13. Van der Roest Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten.
a
| iedere aansprakelijkheid van Van der Roest Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald onder de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering respectievelijk algemene aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Van der Roest Advocatuur onder de betreffende verzekering;
b
| Van der Roest advocatuur is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade;
c
| onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter binnen 12 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij Van der Roest Advocatuur bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest.
14. De opdrachtgever vrijwaart Van der Roest Advocatuur tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van opzettelijke misdragingen of bewuste roekeloosheid van Van der Roest Advocatuur.
15. Van der Roest Advocatuur gaat ervan uit, en bedingt bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt ongecodeerd. Van der Roest Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onregelmatigheden in de communicatie, waaronder de verzending van virussen en niet of beschadigd ontvangen berichten.
16.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
17. Het in verband met een opdracht gevormd dossier zal gedurende zeven jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.
18. Op de rechtsverhouding tussen Van der Roest Advocatuur en haar opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.