tel. 035 2057920  Email: s.vanderroest@vanderroestadvocatuur.nl  Bezoekadres: Lage Naarderweg  47 Hilversum 1217GN
ADVOCAAT
TARIEVEN
CONTACT
HOME
HOME

Erfrecht is een rechtsgebied waarmee u vroeg of laat te maken kunt krijgen. Bij het overlijden van erflater treedt het erfrecht in werking en moeten er op korte termijn beslissingen worden genomen. De nalatenschap moet al dan niet beneficiair worden aanvaard of verworpen en soms is het nodig bepaalde rechten tijdig veilig te stellen.

Bij de afwikkeling van de nalatenschap kunnen onduidelijkheden en ongewild conflicten ontstaan, soms ook door de emoties die door het verlies ontstaan. Te denken valt aan: 
        Twijfels over de wijze waarop het testament tot stand gekomen is; er kunnen bedenkingen zijn of erflater nog in staat was  om    
            zijn wil te bepalen;
        Onduidelijkheid over de omvang van de nalatenschap; het komt nogal eens voor dat bij het overlijden er minder te verdelen  blijkt
            dan aanvankelijk door een of meerdere erfgenamen werd verondersteld;
        Onduidelijkheid over door erflater in het verleden gedane schenkingen;
        Onenigheid tussen erfgenamen; erfgenamen kunnen verschillend denken over een eerlijke verdeling van de nalatenschap;
        Problemen met de executeur; het komt regelmatig voor dat erfgenamen het niet eens zijn met de werkwijze van de executeur.


Mr. Sachine van der Roest kan u in deze kwesties adviseren en uw belangen behartigen zowel buiten rechte als in een procedure. Sinds een aantal jaren heeft zij ruime ervaring  opgedaan op dit gebied en haar kennis uitgebreid door het volgen van een specialisatieopleiding.

ERFRECHT