tel. 035 2057920  Email: s.vanderroest@vanderroestadvocatuur.nl  Bezoekadres: Lage Naarderweg  47 Hilversum 1217GN
HOME
ADVOCAAT
RECHTSGEBIED
TARIEVEN
CONTACT
Kantoorklachtenregeling Van der Roest Advocatuur

Artikel 1     Begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
        klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder  diens      verantwoordelijkheid
            werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte
            van de declaratie, niet zijnde   een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
        klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
        klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2    Toepassingsbereik
 1.        Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Van der Roest Advocatuur en de cliënt, behoudens
            indien de klacht betrekking heeft op het handelen van mr. S.      van der Roest in hoedanigheid van mediator of vereffenaar.
 2.        S. van der Roest draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3      Doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
 1.        het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2.        het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3.        behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4.        medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5.        verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse
.
Artikel 4      Informatie bij aanvang dienstverlening
 1.        Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt via de website van kantoor.
 2.        Van der Roest Advocatuur heeft via de algemene  voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na
            behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een uitspraak. De algemene voorwaarden worden bij de overeenkomst tot opdracht
            aan de cliënt overhandigd.
 3.        Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank.

Artikel 5      Interne klachtprocedure
 1.        Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Sachine van der Roest, die daarmee optreedt als
            klachtenfunctionaris.
 2.        De klachtenfunctionaris stelt de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3.        Sachine van der Roest tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen.
 4.        De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met  opgave van redenen mededeling aan de klager
            over afwijking van deze termijn met vermelding van de  termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5.        De klachtenfunctionaris stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6.        Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en  Sachine van der Roest het oordeel over de gegrondheid van de klacht
.
Artikel 6    Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
 1.        Van der Roest Advocatuur neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2.        De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7     Verantwoordelijkheden
 1.        De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2.        Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een  mogelijke oplossing.
 3.        De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4.        De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8    Klachtregistratie
 1.        De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.