tel. 035 2057920  Email: s.vanderroest@vanderroestadvocatuur.nl  Bezoekadres: Lage Naarderweg  47 Hilversum 1217GN
HOME
ADVOCAAT
RECHTSGEBIED
TARIEVEN
CONTACT
PRIVACYVERKLARING VAN DER ROEST ADVOCATUUR
Van der Roest Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons kantoor wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Van der Roest Advocatuur verwerkt.

Van der Roest Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Van der Roest Advocatuur verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
-  het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een  overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;                                                    -   advisering, mediation, bemiddeling en verwijzing;                                                                                 
 -   voldoen aan de juridische en wettelijke verplichtingen;                                                        
 -   het innen van declaraties.

Van der Roest Advocatuur verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:
         NAW-gegevens van u en uw gezinsleden;
         E-mailadres & telefoonnummer;
         Gegevens omtrent uw samenlevingsvorm (huwelijksakte, huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontract, et cetera);
         Gegevens omtrent uw financiële situatie (jaaropgaves, salarisstroken, IB-aangiften en -aanslagen, banksaldi, pensioenoverzichten, et cetera);
         Gegevens omtrent uw woning (hypotheekakte en -offerte, akte van levering, jaaroverzicht hypotheek, et cetera);
         Overige gegevens die benodigd zijn voor een zorgvuldige nakoming van de dienstverleningsovereenkomst.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Van der Roest Advocatuur omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Van der Roest Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
-   wettelijke verplichting;
-   uitvoering van een overeenkomst;
-   verkregen toestemming van betrokkene(n);
-   gerechtvaardigd belang;

Uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens verleent u aan Van der Roest Advocatuur door ondertekening van de opdrachtbevestiging.

Van der Roest Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Van der Roest Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
 
Daarnaast kan Van der Roest Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Van der Roest Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Van der Roest Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.
   
Van der Roest Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Van der Roest Advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Van der Roest Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Van der Roest Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Voor een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u contact opnemen met Van der Roest Advocatuur. Een dergelijk verzoek wordt binnen vier weken in behandeling genomen.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Van der Roest Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde  pasfoto en BSN-nummer. Van der Roest Advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Van der Roest Advocatuur heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op  ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd.

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met  mr. S. van der Roest Advocatuur, Lage Naarderweg 47 te (1217 GN) Hilversum, e-mail: s.vanderroest@vanderroestadvocatuur.nl <mailto:s.vanderroest@vanderroestadvocatuur.nl>, telefoonnummer:035-2057920 

Deze privacy verklaring treedt met ingang van 1 juni 2018 in werking.